Wietnamska świnka znaleziona na Żoliborzu czeka na adopcję

Fot. EKO Patrol

Fot. EKO Patrol

Dwoma przy­by­sza­mi z Azji zaj­mo­wa­li się w zeszły week­end straż­ni­cy z Patrolu Ekologicznego. Węża man­da­ryń­skie­go zna­le­zio­no na Mokotowie, a wiet­nam­ską świn­kę na Żoliborzu

Dozorca jed­ne­go z domów przy ul. Łowickiej zauwa­żył węża man­da­ryń­skie­go pod­czas sprzą­ta­nia chod­ni­ków przy uli­cy. Aby gad nie uciekł nakrył go wia­drem, a następ­nie z pomo­cą sąsia­da odwró­cił wia­dro i nakrył je kawał­kiem szy­by. Następnie zadzwo­nił na numer alar­mo­wy stra­ży miej­skiej. Odebrany przez straż­ni­ków wąż został prze­wie­zio­ny do ogro­du zoologicznego.

Wietnamską świn­kę zoba­czy­ła kobie­ta, któ­ra spa­ce­ro­wa­ła w oko­li­cach Teatru Komedia przy ul. Słowackiego na Żoliborzu. Świnka była przy­zwy­cza­jo­na do wido­ku ludzi, bo nie ucie­ka­ła na ich widok. Zaczęła kwi­czeć dopie­ro, gdy kobie­ta wzię­ła ją na ręce i zanio­sła do swo­je­go miesz­ka­nia. To z nie­go ode­bra­li świn­kę straż­ni­cy z Patrolu Ekologicznego. Zwierzak tra­fił do schro­ni­ska na Paluchu i teraz cze­ka na nowe­go właściciela.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.