Zabytkowy szpital odzyskuje blask, a dzieci lepsze warunki leczenia

Warsza­ws­ki Szpi­tal dla Dzieci remon­towany jest od kilku lat. Właśnie zakończył się prze­dostat­ni etap mod­ern­iza­cji najs­tarszego budynku szpi­ta­la z koń­ca XIX-wieku. Zna­jdzie się w nim odd­zi­ał chirurgii ortope­dy­cznej, a Warsza­w­ie przy­będzie wzorowo wyre­mon­towany zabytek.

Fot. UM Warsza­wa

- Budynek, który jest pod­dawany kom­plek­sowej mod­ern­iza­cji, został  wybu­dowany w 1875 roku i jest aktu­al­nie najs­tarszym budynkiem, w którym funkcjonu­je miejs­ki szpi­tal. Jego mod­ern­iza­c­ja jest więc szczegól­nie skom­p­likowana – pod­kreśliła Han­na Gronkiewicz-Waltz, prezy­dent stol­i­cy na otwar­ciu odd­zi­ału.

Dzisiejsza uroczys­tość wieńczy zakończe­nie I eta­pu mod­ern­iza­cji najs­tarszej, cen­tral­nej i zachod­niej częś­ci szpi­ta­la. W Odd­ziale Chirurgii i Orto­pe­dii bedzie  27 łóżek la dzieci młod­szych i starszych. Prace związane z mod­ern­iza­cją wschod­niego skrzy­dła budynku A, czyli II etap inwest­y­cji, rozpoczną się niedłu­go, a zakończą się w sierp­niu 2018 roku – dodała prezy­dent.

Pac­jen­ci w nowych salach będą mieli kom­for­towe warun­ki leczenia – mniej łóżek, więk­szą wygodę oraz łazien­ki przy każdej sali. Prezy­dent Warsza­wy, tuż przed mikoła­jka­mi, odwiedz­iła hos­pi­tal­i­zowane dzieci i wręczyła im drob­ne upominki.Modernizację pier­wszej częś­ci budynku A finan­sowało m.st. Warsza­wa, koszt to 12 mln zł.

Fot. UM Warsza­wa

Remont pod opieką kon­ser­wa­to­ra

Najs­tarszy budynek szpi­ta­la przy ul. Kop­er­mi­ka zna­j­du­je się w rejestrze zabytków. Prace budowlane poprzed­zone były szczegółowy­mi kon­sul­tac­ja­mi z Biurem Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków m.st. Warsza­wy i uzyskaniem pozy­ty­wnej opinii kon­ser­wa­to­ra.

Prace miały na celu nie tylko wzmoc­nić kon­strukc­je budynku, zespolić rozwarst­wienia, ale także odkryć ich pier­wot­ny ksz­tałt bądź kolorystykę.

We wnętrzach miejs­ca­mi usunię­to ze ścian i sztuka­terii nawet do dwudzi­es­tu warstw farb ole­jnych; usunię­to także zde­grad­owane par­tie tynków, odsłonię­to frag­men­ta­mi wątek  muru ceglanego. Po oczyszcze­niu ukazał się fak­ty­czny stan zachowa­nia murów;

W wielu miejs­cach odkry­to spęka­nia i szczeliny, które niejed­nokrot­nie uszkadza­ły mur ceglany wraz z deko­rac­ja­mi sztuka­torski­mi – gzym­sa­mi, naczółka­mi; na ścian­ie zachod­niej hal­lu głównego na I piętrze spod wtórnych uzu­pełnień odsłonię­to śla­dy ostrza­łu z broni maszynowej, które w dużym stop­niu uszkodz­iły for­mę sztuka­terii.

Zan­im przys­tą­pi­ono do uzu­peł­ni­a­nia warstw tynków, przeprowad­zono wzmac­ni­an­ie ścian, aby pow­strzy­mać pro­cesy niszczące, zagraża­jące trwałoś­ci samej ściany, jak również mocow­anych na niej deko­racji; przeprowad­zono sys­te­mowe szy­cia murów oraz wkle­jono kilka­naś­cie kotew ze stali kwa­sood­pornej. Pod posadzką dawnej kapl­i­cy odnaleziono frag­men­ty dawnych detali sztuka­tors­kich oraz ele­men­ty wys­tro­ju kapl­i­cy w tym żeli­wne, ażurowe wygrodzenia ołtarza oraz żeli­wny krzyż z pod­stawą.

We wnętrzach zachowała się dziewięt­nas­towiecz­na posadz­ka ceram­icz­na ze słyn­nej man­u­fak­tu­ry „Dziewul­s­ki i Lange” z Opocz­na; deko­rację z płytek z parteru pod­dano grun­townym zabiegom kon­ser­wa­torskim i ponown­ie zamon­towano. Drzwi zewnętrzne boczne zostały pod­dane grun­townym zabiegom renowa­cyjnym, z zachowaniem oraz naprawą i częś­ciową rekon­strukcją zabytkowych ele­men­tów okuć; na pod­staw­ie szczątkowych, praw­dopodob­nie pier­wot­nych warstw bar­wnych zapro­ponowano nową kolorystykę drzwi naw­iązu­jącą ściśle do his­to­rycznej; aktu­al­na warst­wa dobrana została także pod kątem trwałoś­ci, uwzględ­ni­a­jąc funkcję budynku, ale przede wszys­tkim eksponu­jąc walo­ry este­ty­czne sto­lar­ki.
Bada­nia kon­ser­wa­torskie elewacji umożli­wiły ustal­e­nie his­to­rycznej kolorysty­ki budynku

Wyre­mon­towany szpi­tal z nowoczes­nym tomo­grafem

Już niedłu­go, w sty­czniu 2018r. pier­wszych pac­jen­tów przy­jem­nie nowa Pra­cow­a­nia Tomo­grafii Kom­put­erowej. Mon­taż urządzenia był możli­wy dzię­ki wybu­dowa­niu w Warsza­wskim Szpi­talu dla Dzieci nowoczes­nego i prze­stron­nego budynku C.
Tomo­graf stał się niezbęd­ny z uwa­gi na zwięk­sza­jącą się liczbę pac­jen­tów ortope­dy­czno-ura­zowych Odd­zi­ału Chirurgii i Orto­pe­dii, jak również nefro­l­og­icznych Odd­zi­ału Pedi­atrii, zakup urządza­nia był możli­wy dzię­ki dotacji z budże­tu m.st. Warsza­wy — 2,6 mln zł

Najważniejsze zada­nia inwest­y­cyjne zre­al­i­zowane w lat­ach ubiegłych

W lipcu 2011 roku rozpoczął dzi­ałal­ność Ośrodek Dzi­en­nej Reha­bil­i­tacji Narzą­du Ruchu. W sty­czniu 2012 roku uru­chomiono zmod­ern­i­zowaną Przy­chod­nię i Odd­zi­ał Pedi­atryczny. W maju 2015 roku uru­chomiono dzi­ałal­ność medy­czną w nowym budynku C.  o pow. 1.500 m2. Zlokali­zowano w nim: Blok Oper­a­cyjny, Izbę Przyjęć, Odd­zi­ał Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej, Dzi­ał Far­ma­cji, Lab­o­ra­to­ri­um i Diag­nos­tykę.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.