Zderzenie tramwaju z samochodem osobowym [UTRUDNIENIA] [AKTUALIZACJA]

Tramwaj linii 2 zderzył się z samo­cho­dem osobowym na Tar­cho­minie. Nie kur­su­ją tramwa­je w obu kierunk­ach. Na miejs­cu pracu­ją służ­by.

Na stronie ZTM czytamy:

Zablokowany prze­jazd linii 2 i 17

Zablokowany prze­jazd tramwa­jów na uli­cy Świa­towi­da w obu kierunk­ach, kierowanie linii 2 i 17

Linia 17 skierowana do krań­ca Młociny,

Linia 2 zosta­je zaw­ies­zona.

[AKTUALIZACJA] Jarosław Flor­czak z Zespołu Pra­sowego KSP przekazał nam, że funkcjonar­iusze dostali zgłosze­nie o 11:28. Zderzył się samochód osobowy mar­ki toy­ota i tramwaj linii 2. Zdarze­nie najpraw­dopodob­niej będzie zak­wal­i­fikowane, jako koliz­ja. Cały czas na miejs­cu pracu­ją jed­nak służ­by i kwal­i­fikac­ja może się zmienić w zależnoś­ci od stanu poszkodowanych. Ruch tramwa­jów jest już wznowiony.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.