Będzie opłata mocowa. O ile więcej zapłacimy?

Rząd szu­ka dodat­ko­wych pie­nię­dzy, głów­nie na moder­ni­za­cję i budo­wę nowych elek­trow­ni. Dlatego też do Sejmu tra­fił pro­jekt tzw. „usta­wy moco­wej”. Zakłada ona doli­cze­nie sta­łej opła­ty do ener­gii. Wylicza się, że za prąd zapła­ci­my mie­sięcz­nie 6–7 zł więcej.

Fot. Pixabay

Resort ener­gii argu­men­tu­je, że już nie­dłu­go może wystą­pić „zna­czą­cy nie­do­bór mocy wytwór­czych”, co zna­cza, że jeże­li elek­trow­nie nie przej­dą moder­ni­za­cji i nie powsta­ną nowe, może dojść do sytu­acji w któ­rej dosta­wy ener­gii będą wydzie­la­ne i ogra­ni­cza­ne. Z jed­nej stro­ny więc musi­my sta­wiać nowe agre­ga­ty, z dru­giej zno­wu nie mogą one być prze­sta­rza­łe, bo Unia Europrjska wyma­ga od nas inwe­sto­wa­nia w odna­wial­ne źró­dła energii.

Rafał Mundry, Doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych UWr, któ­ry prze­śle­dził nowy pro­jekt usta­wy obli­czył, że gospo­dar­stwa domo­we będą musia­ły wydać dodat­ko­wo 6–7 zł mie­sięcz­nie, czy­li 72–84 zł rocz­nie. Nie wia­do­mo czy przed­się­bior­cy będą musie­li zapła­cić wię­cej, ale wpły­wy do budże­tu będą znacz­ne i wynio­są ponad 26,5 mld zł w cią­gu naj­bliż­szych 10 lat (w tym 7 lat obo­wią­zy­wa­nia ustawy).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.