Mają dość zanieczyszczeń w Warszawie. Napisali do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, repre­zen­to­wa­ne przez Macieja Czaplińskiego napi­sa­ło pety­cję do Jeana-Claude’a Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej ws. zanie­czysz­cze­nia powie­trza w Warszawie i Polsce. „W inte­re­sie nas wszyst­kich powiedz­my Komisji praw­dę o pol­skim powie­trzu.” – mówi treść oświadczenia.

Fot. Miasto jest Nasze

Fot. Miasto jest Nasze

Stowarzyszenie twier­dzi, ze dla pol­skich władz nie ist­nie­je coś takie­go jak pro­blem zanie­czysz­cze­nia powie­trza i nie robią nic, by popra­wić sytu­ację. Komisja Europejska raz już ape­lo­wa­ła do Polski o wyja­śnie­nia z tym zwią­za­ne, ale odpo­wiedź utaj­nio­no. Według sto­wa­rzy­sze­nia czas na to, aby inter­we­nio­wać wyżej. Treść pety­cji brzmi:

„Zaniepokojeni donie­sie­nia­mi pra­so­wy­mi, z któ­rych wyni­ka, że w odpo­wie­dzi na uza­sad­nio­ną opi­nię Komisji Europejskiej w spra­wie jako­ści powie­trza rząd Rzeczypospolitej Polskiej może podej­mo­wać pró­by wpro­wa­dze­nia Komisji Europejskiej w błąd, zwra­ca­my się do Państwa Komisarzy z niniej­szą petycją.

Jako miesz­kań­cy Polski, kra­ju o naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzu w całej Unii Europejskiej, jeste­śmy zanie­po­ko­je­ni bra­kiem sta­now­czych dzia­łań admi­ni­stra­cji publicz­nej nasze­go kra­ju zmie­rza­ją­cych do ogra­ni­cze­nia pro­ble­mu, któ­ry – jak się sza­cu­je – przy­czy­nia się co roku do przed­wcze­snej śmier­ci 40 tysię­cy naszych współ­o­by­wa­te­li. Pomimo podej­mo­wa­nych przez licz­ne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, pla­ców­ki nauko­we oraz media dzia­łań nagła­śnia­ją­cych pro­blem oraz mimo naci­sków wywie­ra­nych na wła­dze na pozio­mie rzą­do­wym i samo­rzą­do­wym w Polsce nie pod­ję­to dotąd żad­nych efek­tyw­nych dzia­łań ukie­run­ko­wa­nych na wal­kę z tym śmier­cio­no­śnym zja­wi­skiem. Przeciwnie, rząd wyco­fał się z dekla­ro­wa­ne­go pier­wot­nie zaka­zu sprze­da­ży szko­dli­wych gatun­ków węgla dla gospo­darstw domo­wych oraz wpro­wa­dze­nia norm emi­syj­nych dla kotłów węglo­wych, a z pro­jek­tów legi­sla­cyj­nych usu­nię­to moż­li­wość wpro­wa­dze­nia przez gmi­ny tzw. stref niskiej emi­sji (low emis­sions zones).

Temat zanie­czysz­czeń powie­trza jest cał­ko­wi­cie nie­obec­ny w trwa­ją­cej obec­nie kam­pa­nii wybor­czej, co naj­le­piej poka­zu­je sto­su­nek elit poli­tycz­nych do pro­ble­mu zanie­czysz­cze­nia powietrza.

Ubolewamy, że treść odpo­wie­dzi rzą­du Rzeczypospolitej Polskiej na uza­sad­nio­ną opi­nię Komisji Europejskiej nie zosta­ła ujaw­nio­na. Z tego powo­du nie jeste­śmy w sta­nie odnieść się kon­kret­nie do dekla­ra­cji zło­żo­nych przez rząd. Niemniej jed­nak ape­lu­je­my do Państwa Komisarzy o dogłęb­ną ana­li­zę tego doku­men­tu i oce­nę fak­tycz­nej sytu­acji w Polsce w opar­ciu o bada­nia nie­za­leż­nych eks­per­tów. Prosimy o pod­ję­cie dzia­łań, któ­re zmu­szą wła­dze Rzeczypospolitej Polskiej do wdro­że­nia efek­tyw­nych środ­ków, któ­re pozwo­lą nam, miesz­kań­com, oddy­chać czy­stym powietrzem.”

Jeżeli chce­cie dopi­sać się do powyż­szych słów wystar­czy wejść na stro­nę zmienmy.to, na któ­rej jest dostęp­ny powyż­szy list.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.