Mają dość zanieczyszczeń w Warszawie. Napisali do Komisji Europejskiej

Sto­warzysze­nie Mias­to jest Nasze, reprezen­towane przez Macie­ja Czaplińskiego napisało pety­cję do Jeana-Claude’a Junck­era, Prze­wod­niczącego Komisji Europe­jskiej ws. zanieczyszczenia powi­etrza w Warsza­w­ie i Polsce. „W intere­sie nas wszys­t­kich powiedzmy Komisji prawdę o pol­skim powi­etrzu.” – mówi treść oświad­czenia.


Fot. Miasto jest Nasze

Fot. Mias­to jest Nasze

Sto­warzysze­nie twierdzi, ze dla pol­s­kich władz nie ist­nieje coś takiego jak prob­lem zanieczyszczenia powi­etrza i nie robią nic, by popraw­ić sytu­ację. Komis­ja Europe­js­ka raz już apelowała do Pol­s­ki o wyjaśnienia z tym związane, ale odpowiedź uta­jniono. Według sto­warzyszenia czas na to, aby inter­we­niować wyżej. Treść pety­cji brz­mi:

„Zaniepoko­jeni doniesieni­a­mi pra­sowy­mi, z których wyni­ka, że w odpowiedzi na uza­sad­nioną opinię Komisji Europe­jskiej w spraw­ie jakoś­ci powi­etrza rząd Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej może pode­j­mować pró­by wprowadzenia Komisji Europe­jskiej w błąd, zwracamy się do Państ­wa Komis­arzy z niniejszą pety­cją.

Jako mieszkań­cy Pol­s­ki, kra­ju o najbardziej zanieczyszc­zonym powi­etrzu w całej Unii Europe­jskiej, jesteśmy zaniepoko­jeni brakiem stanow­czych dzi­ałań admin­is­tracji pub­licznej naszego kra­ju zmierza­ją­cych do ograniczenia prob­le­mu, który – jak się sza­cu­je – przy­czy­nia się co roku do przed­w­czes­nej śmier­ci 40 tysię­cy naszych współoby­wa­teli. Pomi­mo pode­j­mowanych przez liczne orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, placów­ki naukowe oraz media dzi­ałań nagłaś­ni­a­ją­cych prob­lem oraz mimo nacisków wywier­anych na władze na poziomie rzą­dowym i samorzą­dowym w Polsce nie pod­ję­to dotąd żad­nych efek­ty­wnych dzi­ałań ukierunk­owanych na walkę z tym śmier­cionośnym zjawiskiem. Prze­ci­wnie, rząd wyco­fał się z deklarowanego pier­wot­nie zakazu sprzedaży szkodli­wych gatunków węgla dla gospo­darstw domowych oraz wprowadzenia norm emisyjnych dla kotłów węglowych, a z pro­jek­tów leg­is­la­cyjnych usunię­to możli­wość wprowadzenia przez gminy tzw. stref niskiej emisji (low emis­sions zones).

Tem­at zanieczyszczeń powi­etrza jest całkowicie nieobec­ny w trwa­jącej obec­nie kam­panii wybor­czej, co najlepiej pokazu­je sto­sunek elit poli­ty­cznych do prob­le­mu zanieczyszczenia powi­etrza.

Ubole­wamy, że treść odpowiedzi rzą­du Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej na uza­sad­nioną opinię Komisji Europe­jskiej nie została ujawniona. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie odnieść się konkret­nie do deklaracji złożonych przez rząd. Niem­niej jed­nak apelu­je­my do Państ­wa Komis­arzy o dogłęb­ną anal­izę tego doku­men­tu i ocenę fak­ty­cznej sytu­acji w Polsce w opar­ciu o bada­nia nieza­leżnych ekspertów. Prosimy o pod­ję­cie dzi­ałań, które zmuszą władze Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej do wdroże­nia efek­ty­wnych środ­ków, które poz­wolą nam, mieszkań­com, odd­y­chać czystym powi­etrzem.”

Jeżeli chce­cie dopisać się do powyższych słów wystar­czy wejść na stronę zmienmy.to, na której jest dostęp­ny powyższy list.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.