Za miesiąc wielka manifestacja nauczycieli. Żądają podwyżek i wycofania reformy

Związek Nauczy­cielst­wa Pol­skiego rozpoczy­na akcję protes­ta­cyjną ws. zapowiadanej reformy edukacji – poin­for­mował prezes ZNP Sła­womir Bro­niarz. Akc­ja odbędzie się pod hasłem „Nie dla chao­su w szkole”. Na 19 listopa­da zapowiadana jest man­i­fes­tac­ja.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

We wtorek obrad­ował zarząd główny związku, który miał pod­jąć decyzję ws. ewen­tu­al­nych dal­szych protestów. ZNP chce wyco­fa­nia pro­jek­tów dwóch ustaw ws. reformy edukacji, zakłada­ją­cych m.in. zmi­anę struk­tu­ry szkol­nict­wa w Polsce. Chodzi o przy­go­towane przez Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej pro­jek­ty ustaw: Pra­wo oświa­towe i Przepisy wprowadza­jące Pra­wo oświa­towe.
Prezes ZNP po posiedze­niu zarzą­du przed­staw­ił jego stanowisko. Jak mówił Bro­niarz, związek doma­ga się „zaprzes­ta­nia dzi­ałań mają­cych na celu desta­bi­li­zowanie pol­skiego sys­te­mu oświaty, a jed­nocześnie demon­tażu tego sys­te­mu”. Zdaniem związku planowane zmi­any grożą pogorsze­niem jakoś­ci edukacji i są wymier­zone prze­ci­wko uczniom i nauczy­cielom.

Zarząd główny ZNP postanow­ił rozpocząć od wtorku ogólnopol­ską akcję protes­ta­cyjną pod hasłem „Nie dla chao­su w szkole”. W ramach tej akcji związek planu­je zor­ga­ni­zowanie piki­ety przed Sejmem w dniu pier­wszego czy­ta­nia pro­jek­tu ustawy Pra­wo oświa­towe. Nie wiado­mo jeszcze, kiedy ma się odbyć pier­wsze czy­tanie, bo pro­jekt nie trafił dotąd pod obrady rzą­du, zakończyły się dopiero uzgod­nienia międzyre­sor­towe i kon­sul­tac­je pub­liczne.

Jeśli piki­eta nie spowodu­je oczeki­wanych przez ZNP rezul­tatów, wów­czas w Warsza­w­ie odbędzie się spotkanie przed­staw­icieli 400 najwięk­szych odd­zi­ałów związku.

Planowane jest także zor­ga­ni­zowanie 19 listopa­da ogólnopol­skiej man­i­fes­tacji pra­cown­ików oświaty w Warsza­w­ie. Do udzi­ału w niej ZNP zaprasza także rodz­iców, samorządy, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe i sto­warzyszenia, których obszarem dzi­ała­nia jest edukac­ja.

Obok wyco­fa­nia pro­jek­tów zmi­an sys­te­mowych doty­czą­cych nowego ustro­ju szkol­nego ZNP doma­ga się także zwięk­szenia nakładów na oświatę, w tym pod­wyż­ki wyna­grodzeń pra­cown­ików oświaty.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.