Miejsce, gdzie wpadały pogawędzić samoloty – lotnisko Gocław

W roku 1934 zde­cy­dowano o zamknię­ciu lot­niska na Moko­towie i zastąpi­e­niu go trze­ma inny­mi: sportowym na Młoci­nach, wojskowym na Okę­ciu i komu­nika­cyjnym na Gocław­iu.

Jako pier­wsze pow­stało lot­nisko Okę­cie i obsługi­wało pasażer­s­ki ruch lot­niczy. Następie zapro­jek­towano lot­nisko na Gocław­iu. Opis pro­jek­tu opub­likowano w czer­w­cu 1939 r. Pro­jekt nie brał pod uwagę niewielkiej odległoś­ci od mias­ta oraz wielkoś­ci samolotów, których rozmi­ary znacznie się zwięk­szyły w okre­sie wojen­nym. Budowa lot­niska pasażer­skiego tak blisko cen­trum była wyk­luc­zona. Dlat­ego tez ok. 1950 r. w cza­sie trak­cie odbu­dowy Warsza­wy po wojnie pod­ję­ta została decyz­ja o ogranicze­niu jego roli.

Gdy pow­stał plan budowy Trasy Łazienkowskiej jako częś­ci obwod­ni­cy śród­miejskiej, która miała wplatać się w ale­ję Stanów Zjed­noc­zonych, plany mostu znalazły miejsce dokrad­nie tam, gdzie miał być tylko most lokalny obsługu­ją­cy lot­nisko komu­nika­cyjne. Lot­nisko Gocław nawet sprowad­zone do roli lot­niska sportowego było uciążli­we dla mieszkańców i ostate­cznie w 1971 zapadła decyz­ja o jego lik­widacji.

Teren lot­niska miał zostać zagospo­darowany pod przyszłe osied­la mieszkan­iowe, a Aeroklub przeniósł się na Lot­nisko Babice. Do dziś na tere­nie po byłym lot­nisku może­my zobaczyć hangary, które pełnią funkcję biur i mag­a­zynów. W lat­ach 90-tych mieś­ciły się tam sklepy ofer­u­jące glazurę, ter­akotę i blaty kuchenne.

Lotnisko Goclaw 1968
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.