Mirosław Tkacz nadal poszukiwany, są nowe fakty. Tak ubrany był w dniu zaginięcia

„Kochani tak włas­nie był ubrany Mirosław Tkacz w dniu zaginię­cia w dniu 11 grud­nia 2016 r.” – pisze Mag­dale­na Sto­lar­czyk, która zaan­gażowała się w poszuki­wa­nia przy­ja­ciela.


Fot. Mag­dale­na Sto­lar­czyk

O zagin­ionym Mirosław­ie Tkaczu pisal­iśmy pod koniec grud­nia. Post na Face­booku udostęp­niono niemal 2 tys. razy, co na pewno przy­czyniło się do uzyska­nia kilku infor­ma­cji. Każ­da, nawet najm­niejsza, przy­bliża rodz­inę do wyjaśnienia sprawy zaginię­cia.


„Do tej pory nieste­ty nie udało się ustal­ić nic konkret­nego, choć syg­nały przekazane nam od osób z różnych stron kra­ju są obec­nie bard­zo wnikli­wie sprawdzane. Mianowicie podob­na do Mir­ka oso­ba była widziana w: Mal­borku Dworzec PKP, w pociągu relacji Warsza­wa – Gdy­nia, Jas­tar­nia oko­lice dwor­ca PKS oraz oko­lice Olec­ka – Świę­ta­jno. Obec­nie są sprawdzane mon­i­torin­gi. Jed­no jest potwierd­zone na pewno w dniu 11 grud­nia mon­i­tor­ing zare­je­strował Mirosława na Dwor­cu PKP w Skierniewicach i to był fak­ty­cznie Mirek. Bard­zo dzięku­je­my za ogrom wspar­cia i pomo­cy. Każ­da infor­ma­c­ja jest na wagę zło­ta”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.