Pałac na Wodzie zagrożony przez nową inwestycję? Muzeum odpowiada

Mias­to Jest Nasze pyta się o nową inwest­y­cję na tere­nie Łazienek Królews­kich. Według sto­warzyszenia wydanie 48 mln zł na remon­ty może okazać się bezcelowe z powodu ryzy­ka zmi­any wód grun­towych. Muzeum odpowia­da i demen­tu­je te infor­ma­c­je.


Pałac na Wodzie. Fot. Mariokol / Wikipedia

Pałac na Wodzie. Fot. Mar­iokol / Wikipedia

„Łazien­ki Królewskie wydały niedawno 48 mln zł na remon­ty (…) Może się jed­nak okazać, że były to pieniądze wyrzu­cone w bło­to za sprawą pro­mowanego od kilku lat, kon­trow­er­syjnego „Ogro­du XXI wieku”. To pro­jekt budowy w Łazienkach wielkiego paw­ilonu wys­taw­i­en­niczego z dwiema podziem­ny­mi kondy­gnac­ja­mi, porośniętego na dachu trawą. Prob­lem w tym, że praw­ie 10-metrowy wykop może radykalnie zmienić poziomy wód grun­towych w całym Parku, zagroz­ić drze­wom i zabytkowej kon­strukcji tarasów Pałacu na Wyspie” – pisze MJN – „Ponieważ w 2015 roku prze­ci­wko zła­ma­niu pro­ce­dur przy wydawa­niu decyzji o warunk­ach zabu­dowy (!) dla paw­ilonu wys­ta­wowego protestowali varsa­vian­iś­ci i warsza­wskie sto­warzyszenia, w maju 2016 roku Łazien­ki zor­ga­ni­zowały „kon­sul­tac­je społeczne”. Nieste­ty do dziś na stron­ie Łazienek nie ma rapor­tu z tego spotka­nia, jest za to infor­ma­c­ja, że „doku­ment będzie udostęp­ni­any wszys­tkim zain­tere­sowanym na życze­nie, po uprzed­nim poda­niu imienia, nazwiska, insty­tucji oraz adresu mailowego”.


Czy Łazien­ki będą aplikowały o kole­jne środ­ki uni­jne na tę ryzykowną budowę? Dlaczego ten doku­ment nie został upub­liczniony? Prosimy Muzeum Łazien­ki Królewskie o jak najszyb­sze opub­likowanie rapor­tu z dyskusji i rzetelne przed­staw­ie­nie obaw środowisk scep­ty­cznych wobec tej inwest­y­cji!”

Muzeum błyskaw­icznie odpowiedzi­ało na te rewelac­je:

„Muzeum Łazien­ki Królewskie dys­ponu­je eksper­tyza­mi Wiesława Opę­chowskiego, kierown­i­ka pra­cowni Geosys­tem i prof. Zbig­niewa Myczkowskiego, które wskazu­ją, że Ogród XXI wielu wraz z paw­ilonem wys­taw­i­en­niczym nie zmieni poziomu wód grun­towych i nie zagrozi kon­strukcji Pałacu na Wyspie ani drze­wom w królews­kich ogro­dach. Była o tym mowa pod­czas zor­ga­ni­zowanych przez Łazien­ki Królewskie kon­sul­tacji społecznych, w których uczest­niczył również przed­staw­iciel Sto­warzyszenia Mias­to Jest Nasze. Eksper­ci pod­kreślali, że kon­strukc­ja podziem­nego paw­ilonu zostanie wyko­nana w tech­nologii tzw. ścian szczeli­nowych, która skutecznie min­i­mal­izu­je zmi­any w poziomie wód grun­towych i nie ingeru­je w bilans wod­ny. Warto również wyjaśnić, że staw otacza­ją­cy Pałac na Wyspie zasi­la woda surowa z miejskiego ruro­ciągu, a nie wody grun­towe, dlat­ego zabytek jest bez­pieczny.
Doku­ment z kon­sul­tacji społecznych, w którym zawarte są również zas­trzeże­nia wzglę­dem Ogro­du XXI w., jest pub­licznie dostęp­ny.”

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.