Pałac na Wodzie zagrożony przez nową inwestycję? Muzeum odpowiada

Miasto Jest Nasze pyta się o nową inwe­sty­cję na tere­nie Łazienek Królewskich. Według sto­wa­rzy­sze­nia wyda­nie 48 mln zł na remon­ty może oka­zać się bez­ce­lo­we z powo­du ryzy­ka zmia­ny wód grun­to­wych. Muzeum odpo­wia­da i demen­tu­je te informacje.

Pałac na Wodzie. Fot. Mariokol / Wikipedia

Pałac na Wodzie. Fot. Mariokol / Wikipedia

„Łazienki Królewskie wyda­ły nie­daw­no 48 mln zł na remon­ty (…) Może się jed­nak oka­zać, że były to pie­nią­dze wyrzu­co­ne w bło­to za spra­wą pro­mo­wa­ne­go od kil­ku lat, kon­tro­wer­syj­ne­go „Ogrodu XXI wie­ku”. To pro­jekt budo­wy w Łazienkach wiel­kie­go pawi­lo­nu wysta­wien­ni­cze­go z dwie­ma pod­ziem­ny­mi kon­dy­gna­cja­mi, poro­śnię­te­go na dachu tra­wą. Problem w tym, że pra­wie 10-metro­wy wykop może rady­kal­nie zmie­nić pozio­my wód grun­to­wych w całym Parku, zagro­zić drze­wom i zabyt­ko­wej kon­struk­cji tara­sów Pałacu na Wyspie” – pisze MJN – „Ponieważ w 2015 roku prze­ciw­ko zła­ma­niu pro­ce­dur przy wyda­wa­niu decy­zji o warun­kach zabu­do­wy (!) dla pawi­lo­nu wysta­wo­we­go pro­te­sto­wa­li var­sa­via­ni­ści i war­szaw­skie sto­wa­rzy­sze­nia, w maju 2016 roku Łazienki zor­ga­ni­zo­wa­ły „kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne”. Niestety do dziś na stro­nie Łazienek nie ma rapor­tu z tego spo­tka­nia, jest za to infor­ma­cja, że „doku­ment będzie udo­stęp­nia­ny wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym na życze­nie, po uprzed­nim poda­niu imie­nia, nazwi­ska, insty­tu­cji oraz adre­su mailowego”.

Czy Łazienki będą apli­ko­wa­ły o kolej­ne środ­ki unij­ne na tę ryzy­kow­ną budo­wę? Dlaczego ten doku­ment nie został upu­blicz­nio­ny? Prosimy Muzeum Łazienki Królewskie o jak naj­szyb­sze opu­bli­ko­wa­nie rapor­tu z dys­ku­sji i rze­tel­ne przed­sta­wie­nie obaw śro­do­wisk scep­tycz­nych wobec tej inwestycji!”

Muzeum bły­ska­wicz­nie odpo­wie­dzia­ło na te rewelacje:

„Muzeum Łazienki Królewskie dys­po­nu­je eks­per­ty­za­mi Wiesława Opęchowskiego, kie­row­ni­ka pra­cow­ni Geosystem i prof. Zbigniewa Myczkowskiego, któ­re wska­zu­ją, że Ogród XXI wie­lu wraz z pawi­lo­nem wysta­wien­ni­czym nie zmie­ni pozio­mu wód grun­to­wych i nie zagro­zi kon­struk­cji Pałacu na Wyspie ani drze­wom w kró­lew­skich ogro­dach. Była o tym mowa pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Łazienki Królewskie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, w któ­rych uczest­ni­czył rów­nież przed­sta­wi­ciel Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Eksperci pod­kre­śla­li, że kon­struk­cja pod­ziem­ne­go pawi­lo­nu zosta­nie wyko­na­na w tech­no­lo­gii tzw. ścian szcze­li­no­wych, któ­ra sku­tecz­nie mini­ma­li­zu­je zmia­ny w pozio­mie wód grun­to­wych i nie inge­ru­je w bilans wod­ny. Warto rów­nież wyja­śnić, że staw ota­cza­ją­cy Pałac na Wyspie zasi­la woda suro­wa z miej­skie­go ruro­cią­gu, a nie wody grun­to­we, dla­te­go zaby­tek jest bezpieczny. 
Dokument z kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, w któ­rym zawar­te są rów­nież zastrze­że­nia wzglę­dem Ogrodu XXI w., jest publicz­nie dostępny.”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.