Platforma Obywatelska: Gocław nie ma tramwajów przez… męża prezydent Waltz

Fot. facebook.com/NiePchajcieGoclawiaDoMetra

Fot. facebook.com/NiePchajcieGoclawiaDoMetra

Jarosław Osows­ki Ze stołecznej „Gaze­ty Wybor­czej” trzy dni temu napisał feli­eton na tem­at tramwa­ju na Gocław. Twierdzi on w nim, że „wśród dzi­ałaczy PO moż­na usłyszeć ciekawą teorię: linii tramwa­jowej na Gocław ma być niechęt­ny mąż pani prezy­dent, który jest ekspertem trans­portowym. To z jego środowiska ma ter­az płynąć zaciekły opór prze­ci­wko tramwa­jowi na Gocław.”

Andrzej Waltz jest absol­wen­tem Politech­ni­ki Warsza­wskiej. To inżynier trans­portu pub­licznego spec­jal­izu­ją­cy się w trakc­jach elek­trycznych. Zaj­mował się stołeczną infra­struk­turą, a następ­nie, prowadząc włas­ną fir­mę, m.in. bada­ni­a­mi ruchu, wpar­ciem tech­nicznym oraz prog­noza­mi prze­wozowy­mi. Moż­na więc śmi­ało powiedzieć, że ma w tym zakre­sie doświad­cze­nie.

Wypowiedź dzi­ałaczy pokazu­je, ze są oni podzie­leni. Wybor­cy z Gocław­ia są jed­nak zgod­ni: chcą tramwa­ju. A to siła około 70 000 mieszkańców, którzy pamię­ta­ją przed­wybor­czą obiet­nice tramwa­ju. Czy będą na tyle wyrozu­mi­ali i zapom­ną o awarii mostu i braku tramwa­jów do następ­nych wyborów?

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.