Platforma Obywatelska: Gocław nie ma tramwajów przez… męża prezydent Waltz

Fot. facebook.com/NiePchajcieGoclawiaDoMetra

Fot. facebook.com/NiePchajcieGoclawiaDoMetra

Jarosław Osowski Ze sto­łecz­nej „Gazety Wyborczej” trzy dni temu napi­sał felie­ton na temat tram­wa­ju na Gocław. Twierdzi on w nim, że „wśród dzia­ła­czy PO moż­na usły­szeć cie­ka­wą teo­rię: linii tram­wa­jo­wej na Gocław ma być nie­chęt­ny mąż pani pre­zy­dent, któ­ry jest eks­per­tem trans­por­to­wym. To z jego śro­do­wi­ska ma teraz pły­nąć zacie­kły opór prze­ciw­ko tram­wa­jo­wi na Gocław.”

Andrzej Waltz jest absol­wen­tem Politechniki Warszawskiej. To inży­nier trans­por­tu publicz­ne­go spe­cja­li­zu­ją­cy się w trak­cjach elek­trycz­nych. Zajmował się sto­łecz­ną infra­struk­tu­rą, a następ­nie, pro­wa­dząc wła­sną fir­mę, m.in. bada­nia­mi ruchu, wpar­ciem tech­nicz­nym oraz pro­gno­za­mi prze­wo­zo­wy­mi. Można więc śmia­ło powie­dzieć, że ma w tym zakre­sie doświadczenie.

Wypowiedź dzia­ła­czy poka­zu­je, ze są oni podzie­le­ni. Wyborcy z Gocławia są jed­nak zgod­ni: chcą tram­wa­ju. A to siła oko­ło 70 000 miesz­kań­ców, któ­rzy pamię­ta­ją przed­wy­bor­czą obiet­ni­ce tram­wa­ju. Czy będą na tyle wyro­zu­mia­li i zapo­mną o awa­rii mostu i bra­ku tram­wa­jów do następ­nych wyborów?

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.