Płonie biurowiec Q22. Poszkodowanych jest 20 osób. Trwa ewakuacja [AKTUALIZACJA]

„Budynek ze słoneczkiem”, jak to od niedaw­na nazy­wa­ją go niek­tórzy, stanął w płomieni­ach. Dym widać z odległoś­ci kilku kilo­metrów. Ze wzglę­du na duże zadymie­nie trwa ewakuac­ja. [AKTUALIZACJA] Akc­ja zakońc­zona. Inwest­or przysłał nam oświad­cze­nie w spraw­ie pożaru.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

„Pożar wybuchł na parterze oraz pier­wszym piętrze.” – infor­mu­je nas straż pożar­na – „Ze wzglę­du na duże zadymie­nie trwa ewakuac­ja. Nie wiado­mo ilu robot­ników pracu­je obec­nie przy budowie, dlat­ego straż sprawdza każde piętro. Każ­da ewakuowana oso­ba pod­dawana jest tlenoter­apii. Obec­nie poszkodowanych jest 20 osób”
[AKTUALIZACJA] Mamy fotografię, którą zamieś­ciła Pani Mag­da Szy­mańs­ka na naszym Face­booku. Dzięku­je­my.

[AKTUALIZACJA 2] Pod opieką pogo­towia nadal zna­j­du­je się 12 osób. Na miejs­cu pracu­je 70 strażaków. Pożar objął elewację, straż zdołała go ugasić.

ZTM infor­mu­je o utrud­nieni­ach w kur­sowa­niu auto­busów, w związku z zamknię­ciem uli­cy:

„Zablokowany ruch auto­bu­sowy na ul. Grzy­bowskiej na odc. al. Jana Pawła II – Marsza­łkows­ka w kierunku ul. Marsza­łkowskiej

Auto­busy linii 102 i 105 kierowane są na trasę objaz­dową tylko w kierunku krańców PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA / BROWARNA
… – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – Marsza­łkows­ka – Królews­ka”

[AKTUALIZACJA 3] Straż pożar­na ewakuowała 250 osób, 42 osobom podano tlen, a 14 osób zabra­no do szpi­ta­la na obserwację.

[AKTUALIZACJA 4] Akc­ja zakońc­zona. Inwest­or przysłał nam oświad­cze­nie w spraw­ie pożaru.

Fot. Magda Szymańska

Fot. Mag­da Szy­mańs­ka

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.