Rewia mody LGBT dla prezydenta elekta

Przed Pałacem pre­zy­denc­kim spo­tka­li się przed­sta­wi­cie śro­do­wi­ska LGBT. Uczestnicy ubra­li się w stro­je pla­żo­we i mary­nar­ki. To odpo­wiedź na sło­wa Andrzeja Dudy pre­zy­den­ta elek­ta, któ­ry powie­dział: „Nie wyobra­żam sobie, żeby mi ktoś pół­na­go para­do­wał po kan­ce­la­rii” powie­dział Andrzej Duda na temat zatrud­nie­nia homo­sek­su­ali­stów w kan­ce­la­rii prezydenta.

Pałac Prezydencki / Flaga LGBT. Fot. Marcin Białek / Wikipedia | Lambda

Pałac Prezydencki / Flaga LGBT. Fot. Marcin Białek / Wikipedia | Lambda

Happening zor­ga­ni­zo­wa­ła Kampania Przeciw Homofobii. Celem spo­tka­nia było poka­za­nie pre­zy­den­to­wi elek­to­wi, że żaden gej, les­bij­ka czy trans­sek­su­ali­sta nie cho­dzi pół­na­go do pra­cy. Uczestnicy akcji chcą tym samym nawią­zać dia­log z nowym pre­zy­den­tem. Podczas kam­pa­nii Andrzej Duda mówił: „Spotkam się z nimi i będę szcze­rze roz­ma­wiał. Siądę przy jed­nym sto­le, bo są ludź­mi taki­mi samy­mi jak ja i nale­ży się im sza­cu­nek”. Środowisko LGBT daje więc kre­dyt zaufa­nia nowo wybra­nej gło­wie pań­stwa i cze­ka na jego decy­zję odno­śnie spotkania.

Akcja odby­ła się bez eks­ce­sów. Uczestnicy mani­fe­sta­cji robi­li sobie pamiąt­ko­we zdję­cia, odbi­ja­li piłecz­ki pla­żo­we i roz­ma­wia­li z dzien­ni­ka­rza­mi. Funkcjonariusze BOR pil­no­wa­li porząd­ku i poda­wa­li mani­fe­stan­tom pił­kę, jeże­li ta nie­for­tun­nie wpa­dła na teren na któ­ry nie moż­na wejść.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.