Stało się: wprowadzą strefę tempo 30

Do koń­ca roku w stol­i­cy ma pow­stać pier­wsza stre­fa tem­po 30 w której dopuszczal­na pręd­kość będzie wynosić 30 km/h. To już dru­ga taka pró­ba. W tam­tym roku urzęd­ni­cy ratusza zamierza­li wprowadz­ić podob­ną stre­fę na Mura­nowie. Zrezyg­nowali z pomysłu po licznych protes­tach mieszkańców.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Fot. Pix­abay / Warsza­wa w Pigułce

Pomysł powró­cił za sprawą wniosku mieszkańców Śród­mieś­cia o stworze­nie kon­tra­pasa rowerowego na uli­cy Koszykowej. Stre­fa tem­po 30 obow­iązy­wała­by w kwar­da­cie ulic: Pięknej, Al. Ujaz­dows­kich, Trasy Łazienkowskiej i Marsza­łkowskiej. Ogranicze­nie nie doty­czyło­by jed­nak tych konkret­nych ulic, ale uliczek wewnątrz kwadratu.

Nie wyk­luc­zone jed­nak, że za pier­wszą stre­fą pójdą następ­ne, aż w końcu dojdziemy do poziomu Berli­na, gdzie aż 34 ulic ma wprowad­zone ogranicze­nie tem­po 30. Przy­czyniło się to do prze­si­ad­kę w komu­nikację miejską i na row­ery. Stre­fy tem­po 30 mają na celu ogranicze­nie emisji spalin, zmniejsze­nie poziomu hała­su i wypad­ków. Mają jed­nak jed­ną wadę: najczęś­ciej pow­sta­ją w nich kor­ki.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.