Stało się: wprowadzą strefę tempo 30

Do koń­ca roku w sto­li­cy ma powstać pierw­sza stre­fa tem­po 30 w któ­rej dopusz­czal­na pręd­kość będzie wyno­sić 30 km/h. To już dru­ga taka pró­ba. W tam­tym roku urzęd­ni­cy ratu­sza zamie­rza­li wpro­wa­dzić podob­ną stre­fę na Muranowie. Zrezygnowali z pomy­słu po licz­nych pro­te­stach mieszkańców.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Pomysł powró­cił za spra­wą wnio­sku miesz­kań­ców Śródmieścia o stwo­rze­nie kon­tra­pa­sa rowe­ro­we­go na uli­cy Koszykowej. Strefa tem­po 30 obo­wią­zy­wa­ła­by w kwar­da­cie ulic: Pięknej, Al. Ujazdowskich, Trasy Łazienkowskiej i Marszałkowskiej. Ograniczenie nie doty­czy­ło­by jed­nak tych kon­kret­nych ulic, ale uli­czek wewnątrz kwadratu.

Nie wyklu­czo­ne jed­nak, że za pierw­szą stre­fą pój­dą następ­ne, aż w koń­cu doj­dzie­my do pozio­mu Berlina, gdzie aż 34 ulic ma wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nie tem­po 30. Przyczyniło się to do prze­siad­kę w komu­ni­ka­cję miej­ską i na rowe­ry. Strefy tem­po 30 mają na celu ogra­ni­cze­nie emi­sji spa­lin, zmniej­sze­nie pozio­mu hała­su i wypad­ków. Mają jed­nak jed­ną wadę: naj­czę­ściej powsta­ją w nich korki.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.