Stołeczny Konserwator Zabytków w tarapatach. „Rażące naruszenie przepisów”

Przesłany nam komu­nikat jest pod­sumowaniem postępowa­nia ws. Willi Granzowa. Decyzję stołecznego kon­ser­wa­to­ra o poz­wole­niu na rozbiórkę unieważniła Mag­dale­na Gaw­in, min­is­ter Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.


By Mikiapole3 - http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

By Miki­apole3 – http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

„Rażące narusze­nie art.36 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 lip­ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka­mi. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka­mi stanowi, że prowadze­nie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wyma­ga poz­wole­nia organu ochrony zabytków pier­wszej instancji (wojew­ódzkiego bądź real­izu­jącego jego kom­pe­tenc­je samorzą­dowego kon­ser­wa­to­ra zabytków) – głosi przesłany nam przez Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego komu­nikat.


Piotr Bra­ban­der zez­wolił na odgru­zowanie i usunię­cie ele­men­tów willi, które groz­iły zawale­niem. Dodatkowo miały być wyko­nane nowe fun­da­men­ty, stropy i schody. Zami­ast tego na plac wjechał cięż­ki sprzęt i willa zamieniła się w kupę gruzu. Jak infor­mu­je Stołecz­na „Gaze­ta” z budynku pozostała tylko dzi­ał­ka i napis: „Wyna­jmę ten plac 3300 mkw.”.

Min­is­ter uchyliła decyzję Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra, a Gen­er­al­ny Kon­ser­wa­tor Zabytków zle­cił już kon­trolę:

„Gen­er­al­ny Kon­ser­wa­tor Zabytków zobow­iązał pon­ad­to Mazowieck­iego Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków do przeprowadzenia kon­troli u Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków. Jej tem­atem jest m.in. sprawa real­iza­cji robót budowlanych przy Willi Granzowa”.

Pomi­mo kon­troli ostate­cz­na oce­na dzi­ałal­noś­ci należeć będzie do Han­ny Gronkiewicz-Waltz:

„Oce­na dzi­ałań Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków, w świ­etle powyższej decyzji Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, należy do Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy z upoważnienia którego została wydana unieważniona decyz­ja, a także do Woje­w­ody Mazowieck­iego jako organu ochrony zabytków, który w drodze porozu­mienia admin­is­tra­cyjnego przekazał swo­je uprawnienia do wydawa­nia decyzji z zakre­su ochrony zabytków i opie­ki nad zabytka­mi, m.st. Warsza­w­ie”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.