Stołeczny Konserwator Zabytków w tarapatach. „Rażące naruszenie przepisów”

Przesłany nam komu­ni­kat jest pod­su­mo­wa­niem postę­po­wa­nia ws. Willi Granzowa. Decyzję sto­łecz­ne­go kon­ser­wa­to­ra o pozwo­le­niu na roz­biór­kę unie­waż­ni­ła Magdalena Gawin, mini­ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

By Mikiapole3 - http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

By Mikiapole3 – http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

„Rażące naru­sze­nie art.36 ust. 1 pkt 1 w związ­ku z art. 4 pkt 2 i 3 usta­wy z dnia 23 lip­ca 2003 r. o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 usta­wy o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi sta­no­wi, że pro­wa­dze­nie robót budow­la­nych przy zabyt­ku wpi­sa­nym do reje­stru zabyt­ków wyma­ga pozwo­le­nia orga­nu ochro­ny zabyt­ków pierw­szej instan­cji (woje­wódz­kie­go bądź reali­zu­ją­ce­go jego kom­pe­ten­cje samo­rzą­do­we­go kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków) – gło­si prze­sła­ny nam przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego komunikat.

Piotr Brabander zezwo­lił na odgru­zo­wa­nie i usu­nię­cie ele­men­tów wil­li, któ­re gro­zi­ły zawa­le­niem. Dodatkowo mia­ły być wyko­na­ne nowe fun­da­men­ty, stro­py i scho­dy. Zamiast tego na plac wje­chał cięż­ki sprzęt i wil­la zamie­ni­ła się w kupę gru­zu. Jak infor­mu­je Stołeczna „Gazeta” z budyn­ku pozo­sta­ła tyl­ko dział­ka i napis: „Wynajmę ten plac 3300 mkw.”.

Minister uchy­li­ła decy­zję Stołecznego Konserwatora, a Generalny Konserwator Zabytków zle­cił już kontrolę:

„Generalny Konserwator Zabytków zobo­wią­zał ponad­to Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li u Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jej tema­tem jest m.in. spra­wa reali­za­cji robót budow­la­nych przy Willi Granzowa”.

Pomimo kon­tro­li osta­tecz­na oce­na dzia­łal­no­ści nale­żeć będzie do Hanny Gronkiewicz-Waltz:

„Ocena dzia­łań Stołecznego Konserwatora Zabytków, w świe­tle powyż­szej decy­zji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nale­ży do Prezydenta m.st. Warszawy z upo­waż­nie­nia któ­re­go zosta­ła wyda­na unie­waż­nio­na decy­zja, a tak­że do Wojewody Mazowieckiego jako orga­nu ochro­ny zabyt­ków, któ­ry w dro­dze poro­zu­mie­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go prze­ka­zał swo­je upraw­nie­nia do wyda­wa­nia decy­zji z zakre­su ochro­ny zabyt­ków i opie­ki nad zabyt­ka­mi, m.st. Warszawie”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.