Straż miejska zwalnia dwóch strażników podejrzanych o brutalne pobicie

Wczoraj opi­sa­li­śmy histo­rię Pana Pawła, któ­ry twier­dził, że straż­ni­cy miej­scy bru­tal­nie go pobi­li, wywieź­li do lasu i gro­zi­li śmier­cią. Na dowód prze­ka­zał tak­że wideo z czę­ści zda­rze­nia. Dzisiaj straż miej­ska zde­cy­do­wa­ła o dys­cy­pli­nar­nym zwol­nie­niu dwóch podej­rza­nych o ten czyn strażników.

Fot. Paweł Surgiel / Straż Miejska

Fot. Paweł Surgiel / Straż Miejska

„W związ­ku ze zda­rze­niem z dnia 15 lute­go 2016 r. Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy pod­jął decy­zję o dys­cy­pli­nar­nym zwol­nie­niu funk­cjo­na­riu­szy w nim uczest­ni­czą­cych. Decyzja zosta­ła pod­ję­ta w związ­ku z nie­do­peł­nie­niem pro­ce­dur obo­wią­zu­ją­cych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz utra­tą zaufa­nia nie­zbęd­ne­go do peł­nie­nia obo­wiąz­ków publicz­nych.” – gło­si oświad­cze­nie Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Śledztwo w spra­wie pobi­cia zosta­ło prze­ka­za­ne pro­ku­ra­tu­rze. Strażnicy zosta­li zatrzy­ma­ni, ale pro­ku­ra­tu­ra nie pod­ję­ła jesz­cze decy­zji o tym w jakim cha­rak­te­rze ich przesłucha.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.