Straż miejska zwalnia dwóch strażników podejrzanych o brutalne pobicie

Wczo­raj opisal­iśmy his­torię Pana Pawła, który twierdz­ił, że strażni­cy miejs­cy bru­tal­nie go pobili, wywieźli do lasu i grozili śmier­cią. Na dowód przekazał także wideo z częś­ci zdarzenia. Dzisi­aj straż miejs­ka zde­cy­dowała o dyscy­pli­narnym zwol­nie­niu dwóch pode­jrzanych o ten czyn strażników.

Fot. Paweł Surgiel / Straż Miejska

Fot. Paweł Surgiel / Straż Miejs­ka

„W związku ze zdarze­niem z dnia 15 lutego 2016 r. Komen­dant Straży Miejskiej m. st. Warsza­wy pod­jął decyzję o dyscy­pli­narnym zwol­nie­niu funkcjonar­iuszy w nim uczest­niczą­cych. Decyz­ja została pod­ję­ta w związku z niedopełnie­niem pro­ce­dur obow­iązu­ją­cych w Straży Miejskiej m. st. Warsza­wy oraz utratą zau­fa­nia niezbęd­nego do pełnienia obow­iązków pub­licznych.” – głosi oświad­cze­nie Straży Miejskiej m. st. Warsza­wy.

Śledzt­wo w spraw­ie pobi­cia zostało przekazane proku­raturze. Strażni­cy zostali zatrzy­mani, ale proku­ratu­ra nie pod­jęła jeszcze decyzji o tym w jakim charak­terze ich przesłucha.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.