Świeżaki zniknęły, bo są szkodliwe? Biedronka wyjaśnia

Nieco pon­ad tydzień temu na pewnej stron­ie inter­ne­towej zostały podane infor­ma­c­je, jako­by biedronkowe świeża­ki były wyko­nane z ele­men­tów, które są szkodli­we. Autorzy rewelacji nie sądzili, że post tak szy­bko roze­jdzie się w social media, dlat­ego też cała strona została usunię­ta. Ziarno zostało jed­nak zasiane.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Autorzy wpisu pokusili się nawet o napisanie stanowiska Jeron­i­mo Mar­tins. Było tam podane, że fir­ma nawołu­je do odd­awa­nia maskotek. Mimo, że rewelac­je te były ewident­nie nieprawdą niek­tóre oso­by przyjęły to bezkry­ty­cznie. Kiedy tylko zabrakło świeżaków w internecie pojaw­iły się teorie spiskowe.
Tem­atem zain­tere­sowały się w końcu media. Pier­wszy pytanie o jakość maskotek zadał ser­wis parenting.pl i dostał następu­jącą odpowiedź:

„W odniesie­niu do infor­ma­cji na tem­at rzekomej obec­noś­ci aler­genu w maskotkach „Gang Świeżaków”, przekazu­je­my, iż te doniesienia są nieprawdzi­we. Zaz­nacza­my, że pro­duk­ty ofer­owane w sieci sklepów Biedron­ka podle­ga­ją kon­troli ze strony pro­du­cen­tów lub firmy Jeron­i­mo Mar­tins Pol­s­ka. Wspom­ni­ane maskot­ki zostały prze­badane na zlece­nie dostaw­cy na zgod­ność z wyma­gani­a­mi prawny­mi pod kątem bez­pieczeńst­wa fizyko-mechan­icznego, jak i chemicznego. Na pod­staw­ie testów nie stwierd­zono żad­nych niepraw­idłowoś­ci. Aktu­al­nie również nie mamy żad­nych pod­staw, by sądz­ić, iż pro­dukt ten może być w jakikol­wiek sposób nieod­powied­ni dla użytkown­ików lub zaw­ier­ać niepożą­dane związ­ki chemiczne – do tej pory nie otrzy­mal­iśmy żad­nych potwierd­zonych syg­nałów doty­czą­cych alergii lub uczuleń”.

Sieć zor­ga­ni­zowała dostawy maskotek, ale szy­bko zniknęły ze skle­powych półek. Obec­nie jedyną metodą na otrzy­manie świeża­ka jest wpisanie się na listę oczeku­ją­cych. Listy takie prowad­zone są w więk­szych sklepach w Warsza­w­ie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.