Tragedia w Legionowie: 45-latek dźgnął nożem rodziców

W nie­dzie­lę (16.10) chwi­lę po godzi­nie 22 w jed­nym z miesz­kań blo­ku przy uli­cy Hubala w Legionowie, doszło do tra­ge­dii. Podczas rodzin­nej awan­tu­ry, syn dźgnął nożem rodziców.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Oboje poszko­do­wa­ni zosta­li odwie­zie­ni karet­ka­mi do szpi­ta­li. Stan męż­czy­zny jest poważ­ny, ponie­waż stra­cił spo­ro krwi. Stan kobie­ty jest sta­bil­ny. Sprawca zbiegł z miej­sca zdarzenia.

Aktualizacja 9:15

Policjanci otrzy­ma­li infor­ma­cję z pogo­to­wia ratun­ko­we­go oko­ło godzi­ny 22. W miesz­ka­niu w któ­rym inter­we­nio­wa­ły zespo­ły Ratownictwa Medycznego, doszło do pchnię­cia nożem. Wstępnie usta­lo­no, że 45-let­ni męż­czy­zna, praw­do­po­dob­nie ugo­dził nożem swo­ich rodzi­ców. Sprawca zbiegł z miej­sca zda­rze­nia. Policjanci od razu przy­stą­pi­li do poszu­ki­wań. Na miej­sce wezwa­no wspar­cie z Oddziałów Prewencji Policji z Warszawy oraz prze­wod­ni­ka z psem tro­pią­cym. Około godzi­ny 2 w nocy, męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny na tere­nie Warszawy.

– Obecnie poli­cjan­ci prze­sła­li mate­ria­ły do pro­ku­ra­tu­ry rejo­no­wej. Śledztwo pro­wa­dzo­ne jest w kie­run­ku usi­ło­wa­nia zabój­stwa. Dalsze decy­zje nale­żą do pro­ku­ra­to­ra – infor­mu­je Emilia Kuligowskaz KPP Legionowa.

tekst: Marek Karpowicz/Wirtualne Legionowo

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.