Warszawa jest magiczna, niczym kraina czarów Alicji [WIDEO]

Czy wiecie, że Warsza­wa to współczes­na Kraina Czarów? Ile mag­icznych miejsc zna­cie? W niek­tóre z nich zabierze Was ten film


„Film zre­al­i­zowany w ramach konkur­su „MŁODZI O WARSZAWIE”. Orga­ni­za­torem konkur­su jest Fun­dac­ja Insty­tut Innowacji. Nadzór pro­du­cen­ta nad pro­jek­tem „MŁODZI O WARSZAWIE” sprawu­je Fun­dac­ja Inku­ba­tor Innowacji spec­jal­izu­ją­ca się w pro­jek­tach eduka­cyjnych skierowanych do młodzieży.

W konkur­sie na pomysł fil­mu wzięło udzi­ał kilka­set młodych ludzi z warsza­ws­kich szkół gim­naz­jal­nych, pon­adg­im­naz­jal­nych i uczel­ni. Do Fun­dacji napłynęło pon­ad 200 zgłoszeń konkur­sowych, z których komis­ja wybrała 25 najlep­szych pomysłów na sce­nar­iusz. Dal­sza pra­ca z tą grupą młodzieży poz­woliła wyłonić 3 najlep­sze prace konkur­sowe, na pod­staw­ie których pow­stały trzy krótkome­trażowe filmy pro­mu­jące stolicę.

Autor­ki sce­nar­iusza do fil­mu „Poświęć trochę cza­su Warsza­w­ie” to 15-let­nie koleżan­ki z II klasy gim­nazjum: Kinga Witczak i Tosia Dobrowol­s­ka. W rolę głównej bohater­ki wcieliła się Agniesz­ka Kac­zorows­ka tancer­ka i aktor­ka znana między inny­mi z pro­gra­mu „Taniec z gwiaz­da­mi”. Etiudę wyreży­serowały 19-let­nie siostry Nadia i Sara Szy­mańskie. Jest to poe­t­y­c­ka his­to­ria z moty­wem prze­wod­nim zegara, który przenosi główną bohaterkę w różne miejs­ca Warsza­wy.”


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.