Warszawa jest magiczna, niczym kraina czarów Alicji [WIDEO]

Czy wie­cie, że Warszawa to współ­cze­sna Kraina Czarów? Ile magicz­nych miejsc zna­cie? W nie­któ­re z nich zabie­rze Was ten film

„Film zre­ali­zo­wa­ny w ramach kon­kur­su „MŁODZI O WARSZAWIE”. Organizatorem kon­kur­su jest Fundacja Instytut Innowacji. Nadzór pro­du­cen­ta nad pro­jek­tem „MŁODZI O WARSZAWIE” spra­wu­je Fundacja Inkubator Innowacji spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­jek­tach edu­ka­cyj­nych skie­ro­wa­nych do młodzieży.

W kon­kur­sie na pomysł fil­mu wzię­ło udział kil­ka­set mło­dych ludzi z war­szaw­skich szkół gim­na­zjal­nych, ponad­gim­na­zjal­nych i uczel­ni. Do Fundacji napły­nę­ło ponad 200 zgło­szeń kon­kur­so­wych, z któ­rych komi­sja wybra­ła 25 naj­lep­szych pomy­słów na sce­na­riusz. Dalsza pra­ca z tą gru­pą mło­dzie­ży pozwo­li­ła wyło­nić 3 naj­lep­sze pra­ce kon­kur­so­we, na pod­sta­wie któ­rych powsta­ły trzy krót­ko­me­tra­żo­we fil­my pro­mu­ją­ce stolicę.

Autorki sce­na­riu­sza do fil­mu „Poświęć tro­chę cza­su Warszawie” to 15-let­nie kole­żan­ki z II kla­sy gim­na­zjum: Kinga Witczak i Tosia Dobrowolska. W rolę głów­nej boha­ter­ki wcie­li­ła się Agnieszka Kaczorowska tan­cer­ka i aktor­ka zna­na mię­dzy inny­mi z pro­gra­mu „Taniec z gwiaz­da­mi”. Etiudę wyre­ży­se­ro­wa­ły 19-let­nie sio­stry Nadia i Sara Szymańskie. Jest to poetyc­ka histo­ria z moty­wem prze­wod­nim zega­ra, któ­ry prze­no­si głów­ną boha­ter­kę w róż­ne miej­sca Warszawy.”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.