Reduta Ordona wykreślona z rejestru zabytków!

Szczęście osób zwią­za­nych z ochro­ną miejsc pamię­ci, a tak­że Archeologów Polskich, któ­rzy wnio­sko­wa­li o wpis Reduty Ordona do reje­stru zabyt­ków nie trwa­ło dłu­go. Właściciele dzia­łek na któ­rych tere­nie znaj­du­je się część Reduty zaskar­ży­li decy­zję wska­zu­jąc uchy­bie­nia w pro­ce­sie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy­znał im rację i naka­zał wykre­śle­nie Reduty Ordona z reje­stru oraz skie­ro­wał spra­wę do ponow­ne­go rozpatrzenia.

Fot. Hiuppo / Wikipedia / Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Fot. Hiuppo / Wikipedia / Facebook fan­pa­ge Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

„Reduta Ordona – wpis do reje­stru zabyt­ków uchy­lo­ny przez MKiDN!” – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie - „W kwiet­niu 2014 roku nasze sto­wa­rzy­sze­nie zło­ży­ło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabyt­ków wnio­sek o wpis do reje­stru „…frag­men­tu pola bitwy – pozo­sta­ło­ści po umoc­nie­niach wojen­nych Warszawy z cza­sów Powstania Listopadowego zwa­ne­go w ter­mi­no­lo­gii woj­sko­wej Redutą (dzie­łem) nr 54, a w pamię­ci Polaków zako­rze­nio­nej pod nazwą „Reduta Ordona”.
W kwiet­niu 2015 roku uzu­peł­ni­li­śmy nasz wnio­sek postu­lu­jąc obję­cie ochro­ną więk­sze­go obsza­ru. W naszym wnio­sku argu­men­to­wa­li­śmy by wpi­su doko­nać zgod­nie z art. 6 usta­wy o ochro­nie zabyt­ków (ust.1 pkt1 lit.h) „Ochronie i opie­ce pod­le­ga­ją, bez wzglę­du na stan zacho­wa­nia: zabyt­ki nie­ru­cho­me będą­ce, w szcze­gól­no­ści miej­sca­mi upa­mięt­nia­ją­cy­mi wyda­rze­nia histo­rycz­ne bądź dzia­łal­ność wybit­nych oso­bi­sto­ści lub insty­tu­cji” nie zaś jako zaby­tek arche­olo­gicz­ny. Na załącz­ni­ku gra­ficz­nym obry­so­wa­li­śmy jako jeden blok – obszar pro­po­no­wa­ny do obję­cia ochro­ną – jako frag­ment pola bitwy.

W listo­pa­dzie 2015 roku kon­ser­wa­tor mazo­wiec­ki wydał decy­zję nr 12022015 z dnia 16 listo­pa­da 2015 r. o wpi­sie do reje­stru zabyt­ków nie­ru­cho­mych woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go: DZIEŁA FORTYFIKACYJNEGO NR 54 (REDUTA) _ pozo­sta­ło­ści po umoc­nie­niach obron­nych Warszawy, MIEJSCA WALK STOCZONYCH 6 WRZEŚNIA 1831 ROKU W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO…” Jednocześnie w opi­sie decy­zji jak i na załącz­ni­ku gra­ficz­nym doko­nał podzia­łu na dzie­ło obron­ne Redutę oraz pole walk – co według MKiDN nie zosta­ło wła­ści­wie uza­sad­nio­ne. Zmieniło to tym samym zakres mery­to­rycz­ny pod­ję­tej pro­ce­du­ry, któ­ra doty­czy­ła frag­men­tu pola bitwy – jak to zazna­czo­no na załącz­ni­ku SNAP gdzie nie wyod­ręb­nio­no osob­no szańca.

Decyzję o wpi­sie – zaskar­ży­li wła­ści­cie­le dzia­łek, któ­re zosta­ły obję­te ochroną.
Ministerstwo w swej decy­zji wyka­za­ło sze­reg uchy­bień pro­ce­du­ral­nych i skie­ro­wa­ło spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Należy przy­znać, że MKiDN w świe­tle opi­sa­nych uchy­bień i obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa nie mogło postą­pić inaczej.

Załączamy zdję­cia decy­zji MKiDN. O dal­szych dzia­ła­niach w spra­wie Reduty będzie­my Państwa informować.”

Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Facebook fan­pa­ge Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.