Reduta Ordona wykreślona z rejestru zabytków!

Szczęś­cie osób związanych z ochroną miejsc pamię­ci, a także Arche­ologów Pol­s­kich, którzy wnioskowali o wpis Redu­ty Ordona do rejestru zabytków nie trwało dłu­go. Właś­ci­ciele dzi­ałek na których tere­nie zna­j­du­je się część Redu­ty zaskarżyli decyzję wskazu­jąc uchy­bi­enia w pro­ce­sie. Min­is­ter Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego przyz­nał im rację i nakazał wykreśle­nie Redu­ty Ordona z rejestru oraz skierował sprawę do ponownego roz­pa­trzenia.


Fot. Hiuppo / Wikipedia / Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Fot. Hiup­po / Wikipedia / Face­book fan­page Sto­warzysze­nie Naukowe Arche­ologów Pol­s­kich Odd­zi­ał w Warsza­w­ie

„Redu­ta Ordona – wpis do rejestru zabytków uchy­lony przez MKiDN!” – Sto­warzysze­nie Naukowe Arche­ologów Pol­s­kich Odd­zi­ał w Warsza­w­ie - „W kwiet­niu 2014 roku nasze sto­warzysze­nie złożyło do Mazowieck­iego Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra zabytków wniosek o wpis do rejestru „…frag­men­tu pola bitwy – pozostałoś­ci po umoc­nieni­ach wojen­nych Warsza­wy z cza­sów Pow­sta­nia Listopad­owego zwanego w ter­mi­nologii wojskowej Redutą (dziełem) nr 54, a w pamię­ci Polaków zako­rzenionej pod nazwą „Redu­ta Ordona”.
W kwiet­niu 2015 roku uzu­pełnil­iśmy nasz wniosek pos­tu­lu­jąc obję­cie ochroną więk­szego obszaru. W naszym wniosku argu­men­towal­iśmy by wpisu dokon­ać zgod­nie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków (ust.1 pkt1 lit.h) „Ochronie i opiece podle­ga­ją, bez wzglę­du na stan zachowa­nia: zabyt­ki nieru­chome będące, w szczegól­noś­ci miejs­ca­mi upamięt­ni­a­ją­cy­mi wydarzenia his­to­ryczne bądź dzi­ałal­ność wybit­nych oso­bis­toś­ci lub insty­tucji” nie zaś jako zabytek arche­o­log­iczny. Na załączniku graficznym obrysowal­iśmy jako jeden blok – obszar pro­ponowany do obję­cia ochroną – jako frag­ment pola bitwy.


W listopadzie 2015 roku kon­ser­wa­tor mazowiec­ki wydał decyzję nr 12022015 z dnia 16 listopa­da 2015 r. o wpisie do rejestru zabytków nieru­chomych wojew­ództ­wa mazowieck­iego: DZIEŁA FORTYFIKACYJNEGO NR 54 (REDUTA) _ pozostałoś­ci po umoc­nieni­ach obron­nych Warsza­wy, MIEJSCA WALK STOCZONYCH 6 WRZEŚNIA 1831 ROKU W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO…” Jed­nocześnie w opisie decyzji jak i na załączniku graficznym dokon­ał podzi­ału na dzieło obronne Redutę oraz pole walk – co według MKiDN nie zostało właś­ci­wie uza­sad­nione. Zmieniło to tym samym zakres mery­to­ryczny pod­jętej pro­ce­dury, która doty­czyła frag­men­tu pola bitwy – jak to zaz­nac­zono na załączniku SNAP gdzie nie wyo­dręb­niono osob­no sza­ń­ca.

Decyzję o wpisie – zaskarżyli właś­ci­ciele dzi­ałek, które zostały objęte ochroną.
Min­is­terst­wo w swej decyzji wykaza­ło szereg uchy­bień pro­ce­du­ral­nych i skierowało sprawę do ponownego roz­pa­trzenia przez Mazowieck­iego Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków.
Należy przyz­nać, że MKiDN w świ­etle opisanych uchy­bień i obow­iązu­jącego prawa nie mogło postąpić inaczej.

Załącza­my zdję­cia decyzji MKiDN. O dal­szych dzi­ała­ni­ach w spraw­ie Redu­ty będziemy Państ­wa infor­mować.”

Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Face­book fan­page Sto­warzysze­nie Naukowe Arche­ologów Pol­s­kich Odd­zi­ał w Warsza­w­ie

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.