Wysłał do Microsoftu ankietę po 23 latach. Zabawna odpowiedź oddziału w Warszawie

W 1992 roku do Win­dowsa 3.1 dostar­czana była anki­eta. Jeżeli ją się wypełniło i odesłało do Microsof­tu, użytkown­ik dostawał grę Cheese Ter­mi­na­tor. Jeden z Wykopow­iczów wysłał anki­etę… dopiero ter­az.


Fot. Wykop.pl

Fot. Wykop.pl

„Wysłałem wypełniony ory­gi­nał do odd­zi­ału Microsoft Pol­s­ka (nie do wspom­ni­anego depar­ta­men­tu mar­ketingu w Niem­czech). Do powyższego dodałem jeszcze od siebie zabawny list ;-)” – pisze Adam Kacz­marek – „Czy pro­moc­ja dalej trwa i, co najważniejsze, czy otrzy­mam grę ‚Cheese Ter­mi­na­tor‘? 😉 Czy mój PC speł­nia wyma­gania sys­te­mowe? 😉 Czy moja anki­eta się przy­dała? ;-)”

Co ciekawe użytkown­ik dostał list zwrot­ny wraz z prezen­tem:

01AgP2c_voIAu6dWGmjCzrSUKg13lfMItszBUoQr,wat

Trze­ba przyz­nać, że Microsoft ma w Warsza­w­ie świet­nych spec­jal­istów od PR-u. Wykopow­icz zachę­ca, by wysyłać anki­etę na adres w Berlin­ie, by porów­nać reakcję obu dzi­ałów PR.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.