Znaleźli bohaterskiego taksówkarza, który uratował ich z pożaru!

2 grud­nia pisa­li­śmy o boha­ter­skim tak­sów­ka­rzu, któ­ry zatrzy­mał się przy poża­rze, by obu­dzić miesz­kań­ców i pomóc w ich ewa­ku­acji. Mieszkańcy Pięciochatek chcie­li mu podzię­ko­wać. Dzięki nagło­śnie­niu akcji przez media uda­ło się go odnaleźć.


Dzięki akcji i nagło­śnie­niu ze stro­ny mediów, Wolskie Pięciochatki poin­for­mo­wa­ły, że zna­la­zły czło­wie­ka, któ­ry ura­to­wał miesz­kań­ców z pożaru:

„Udało się!!! Dzięki Państwa pomo­cy odna­leź­li­śmy tak­sów­ka­rza, któ­ry bez­in­te­re­sow­nie rato­wał miesz­kań­ców z pło­ną­cej kamie­ni­cy. Wspaniały czło­wiek, któ­ry zro­bił to z potrze­by ser­ca – po to by ura­to­wać ludzi. Dziękujemy bar­dzo ser­decz­nie. Jest Pan praw­dzi­wym boha­te­rem! P.S. Ze wzglę­du na sza­cu­nek dla pry­wat­no­ści tak­sów­ka­rza wspól­nie posta­no­wi­li­śmy nie ujaw­niać publicz­nie jego toż­sa­mo­ści. Powiemy tyl­ko, że jest to bar­dzo sym­pa­tycz­ny i skrom­ny czło­wiek. Jeszcze raz dzię­ku­je­my!” – pisze fan­pa­ge Wolskie Pięcichatki.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.